آیا واقعا صدام را اعدام کردند یا بدلش را؟!

محمد حسینی توسط محمد حسینی 2 سال پیش

آیا می دانید صدام حسین دیکتاتور عراق5 بدل داشت؟آیا می دانید به جز یک فیلم موبایلی هیچ سندومدرک دیگری دال برمرگ صدام وجود ندارد؟ این ویدیو را حتما ببینید

comment