علف کش هملت یک علف کش بسیار فعال و قوی و از نوع تماسی و پسماندی می باشد که ترکیبی از دو علف کش موثر بوده و به صورت پس رویشی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و نازک برگ مزارع گندم به کار می رود.فعالیت پسماندی این علف کش در صورت نرم و مرطوب بودن بستر بذرها افزایش می یابد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment