پسر جوانی در مواجهه با یک شیر و جنگجوی ماسایی معنای واقعی مرد بودن را کشف میکند..

comment