ایمپلنت دندان بیماران: لقی شدید دندان های 2 و 3 چپ بالا بیمار، به علت تحلیل استخوان در ناحیه پالاتال، جایگذاری ایمپلنت و بازسازی همزمان استخوان انجام گرفت.

comment