مصاحبه آقای امیر حسین حسینی پژوه مدیر عامل استارآپ میبریم

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای امیر حسین حسینی پژوه مدیر عامل استارآپ میبریم

comment