مصاحبه آقای امیر حسین حسینی پژوه مدیر عامل استارآپ میبریم

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای امیر حسین حسینی پژوه مدیر عامل استارآپ میبریم

comment