علف کش لنتاگران (Lentagran)برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع نخود توصیه شده است.این علف کش از طریق برگ های علف های هرز جذب شده و از فتوسنتز ممانعت کرده و باعث نابودی سریع علف های هرز می شود.لنتاگران از نوع انتخابی و تماسی بوده و می تواند به صورت پس رویشی نیز عمل کند. www.ariasabz.com شماره تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment