شهر بگرفتی به صحرا می روی ! سعدی

کلید اسرار توسط کلید اسرار 3 ماه پیش

غزل ۶۳۲ از ابومحمّد مُشرف الدین مُصلح معروف به سعدی شیرازی دکلمه پریسا غفوری تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی آلمان برلین ۲۰۱۸ برابر با ۱۳۹۷ شمسی

comment