صحبتی در رابطه با شایعه ای در چند سال پیش در رابطه با کنار گذاشتن بازیگری توسط من.

comment