نحوه محاسبه و ثبت سنوات خدمت از سری آموزش حسابداری رایگان

حسابداران برتر توسط حسابداران برتر 9 ماه پیش

نحوه محاسبه و ثبت سنوات خدمت از سری آموزش حسابداری رایگان در این بخش از آموزش حسابداری رایگان به تعریف سنوات خدمت و نحوه محاسبه آن پرداخته می شود سنوات خدمت یکی از مزایای اجباری سالانه است که حسابدار آن را محاسبه و ثبت حسابداری می نماید .

comment