وابسته‌ایم ما مداحی حماسی سید رضا نریمانی در بیت رهبری دشمن نبیند دمی خسته ایم ما همواره خواسته ایم و توانسته ایم ما زیرا به لطف فاطمه دل بسته ایم ما بیگانه با نظام نه که #وابسته_ایم_ما

comment