به این میگن تگرگ.

 Ялдо توسط Ялдо 10 ماه پیش

تگرگ به بزرگی تخم مرغ

comment