آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم

توسط MyNaEnglish 10 ماه پیش

🔺fixate(verb) 🔰نگاه یا توجه رو متمرکزِ چیزی کردن

comment