کلیپ انفجار سنندج آتیش سوزی

توسط محمدچمنی تیتکان 7 ماه پیش

آتیش سوزی و انفجار اخیر که باعث ناراحتی و عزادار شدن هموطنان گل شد

comment