شوخی فردوسی پور درمورد برخورد رسانه ها با یوآخیم لوو

comment