لحظه وقوع زلزله درشبکه سلامت ایران موضوع برنامه زلزله بم!

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

لحظه وقوع زلزله درشبکه سلامت ایران موضوع برنامه زلزله بم!

comment