تصاويري ناب از اغتشاشات مشهد که براي اولين بار منتشر مي شود، در اين فيلم يکي از متهمان بازداشت شده راوي اعترافات هولناکي از اغتشاشات مشهد است.

comment