بازهم رباتی دیگراز کمپانی بوستون داینامیکس. این ربات که اطلس نام دارد قابلیت راه رافتن، پریدن از سطوح و زدن پشتک وارو را دارد

comment