آموزش حسابداری از پایه مبحث حسابداری نقدی و تعهدی

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

آموزش حسابداری از پایه مبحث حسابداری نقدی در حسابداری ایران منسوخ است و حسابداری بصورت تعهدی انجام می شود . در این کلیپ آموزش حسابداری دلیل و روش آن به تفصیل گفته شده است

comment