آلاباما-آمریکا؛ فرارِ زنِ ربوده شده از صندوق عقب ماشین آدم ربا 😳😨

توسط Hosseinraeisi19 11 ماه پیش

زنی که از خانه خود ربوده شده بود، در پمپ بنزین از صندوق عقب ماشین گریخت/پلیس، مرد مظنون را دستگیر کرد 😧

comment