بابیلون برلین Babylom Berlin پرچرخ ترین سریال تاریخ تلویزیون آلمان است که در چند ماه اخیر توسط نتمکسین هم پخش شده است. این سریال با به تصویر کشیدن برهه ای حساس از تاریخ اروپا یعنی روزهای پایانی جمهوری وایمار و دوران اجگیری جنبش‌های فاشیستی اروپا ، تصویر ی همه جانبه و دقیق از آن دوره به دست می دهد . اما بیلون برلین این کار را به لطف گره زدن ژانرهای مختلف سینمایی انجام می دهد. ببینیم رمز موفقیت این سریال چیست

comment