حذف چربی ترانس از مواد غذایی موجب کاهش سکته قلبی در آمریکا شده است. برای اولین بار در ایران، روغن بدون ترانس طبیعت

comment