بخش نخست رادیو ایرانشهر به تاریخچه ورود ترکان به ایران و نفوذ زبان ترکی در آذربایجان می پردازد و با بررسی اسناد و مدارک موجود چگونگی دگر گشت زبان در آذربایجان را می کاود

comment