امپراطور کوزکو (32): وقتی کار مردمو راه نمی اندازید بار چی چی اصن شرکت زدید؟

توسط امپراطور کوزکو 2 سال پیش

وقتی کار مردمو راه نمی اندازید بار چی چی اصن شرکت زدید؟

comment