گزارشی از کمپ تیم ملی در روسیه و ورزشگاه های میزبان ایران (پخش نشده از نود ۱۷ اردیبهشت)

comment