وقتی کائنات درجا جواب کارت رو میده ...

توسط رها 2 سال پیش

این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صَدا

comment