کودکان نیاز به محبت و حمایت دارند و این رفتار نمونه بارز کودک آزاریست.

comment