جنگ افزار: تست جنگنده F 313 ایران

توسط MIT 4 ماه پیش

تست جنگنده نسل 5 قاهر 313 یا اف313 ایران و رونمایی از تسلیحات نظامی جدید

comment