آزمایش تورینگ ، آزمایشی است که طی آن هوش مصنوعی باید توانایی قانع کردن انسان را داشته باشد، گاهی طی انجام این آزمایش هوش خلق شده دست به فریب دادن انسان به جهت متقاعد کردن او می زند.

comment