ایران به غیر از اسلام تاریخی ندارد؟؟؟

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

جواب کوبنده و دندانشکن کارشناس شبکه چهار به کارشناس دینی که میگوید ایران به غیر از اسلام تاریخی ندارد.

comment