این کمان که متعلق به سعد بن ابی وقاص بوده هم اکنون در موزه نگهداری می شود

comment