اگر مسئولان تا شنبه برای افزایش ۱۱۰۰ درصدی یک تعرفه، دلیل قانع کننده ای بیاورند من خودم را کچل می کنم!

comment