وقتی آقای فردوسی پور رنگ عوض میکند

توسط Trader 2 هفته پیش

درحالی که مدافع کیروش و برنامه هاش شده که زمان علی دایی داستان جور دیگری بود

comment