چگونه با تتلو و خالکوبی می توان از سربازی معاف شد؟

توسط اختصاد 9 ماه پیش

چگونه با تتلو و خالکوبی می توان از سربازی معاف شد؟

comment