زهر کژدم ها (به صورت درست، گزدم: چون از طریق دم گزش را انجام می دهد)، مخلوطی ناهمگون با قابلیت حل شدن در آب و دارای خاصیت آنتی ژنیک می باشد. این ناهمگونی در مصدومین واکنش های گوناگون گزدم گزیدگی را ایجاد می کند که حتی می تواند منجر به مرگ گردد. برای پیشگیری از این اتفاق هیچ کاری نمی توان کرد مگر از بین بردن عقرب. استفاده از سموم قوی و خارجی آریا سم به شما کمک می کند تا بهترین نتیجه را بگیرید. تماس با آریا سم: 09145562020 و 04432251817 www.ariasam.com

comment