زنی که روزانه بیشتر از 6 لیتر شیر تولید می کند

 Ялдо توسط Ялдо 10 ماه پیش

خانمی که نوعی سندروم دارد که روانه بالغ بر 6 لیتر شیر تولید میکند

comment