فیلترهای داخلی آکواریوم به سبب راحتی در نصب و نگهداری و اشغال فضا در داخل و نه خارج آکواریوم همیشه در ایران مورد استقبال بوده اند. هر چند که این نوع از فیلترها بیشتر به عنوان فیلتر مکانیکی مطرح هستند و به طور کلی باید یه عنوان فیلتر کمکی مطرح باشند اما در ایران استفاده از آنها حتی به عنوان فیلتر اصلی رایج است. در این قسمت از سری برنامه های نقد و بررسی با همدیگر به بررسی فیلتر AQ701F می پردازیم.

comment