زباله های شهرستان زابل

Ali توسط Ali 1 سال پیش

کمربندی ایت اله سیستانی چسبیده به شهر کل زباله های ازطرف شهرداری اطراف کمربندی ریخته میشه

comment