جیم ران: زندگی تان نباید فقط قابل قبول باشد، باید به یادماندنی باشد. به شیوه ای زندگی کنید که نحوه زندگی شما معیاری برای آیندگان باشد.

comment