ضرر موبایل

ATK2002 توسط ATK2002 3 ماه پیش

هرگز گوشی هاتون رو زیر بالشتون یا نزدیک سرتون نگذارید

comment