ضرر موبایل

ATK2002 توسط ATK2002 6 ماه پیش

هرگز گوشی هاتون رو زیر بالشتون یا نزدیک سرتون نگذارید

comment