ویدئویی از واژگونی قطار باری حامل سنگ آهن در ایستگاه دیزباد شهرستان نیشابور

شهاب توسط شهاب 10 ماه پیش

ویدئویی از واژگونی قطار باری حامل سنگ آهن در ایستگاه دیزباد شهرستان نیشابور

comment