احتمالا ارث زیادی بهشون رسیده وگرنه این خوشحالی توجیه دیگه ای نداره

comment