آموزش مدل کسب و کار business model . هر کسب و کاری برای موفقیت نیاز به مدل کسب و کار دارد. در این ویدئو چگونگی تهیه مدل کسب و کار به اختصار توضیح داده شده است.

comment