کنایه رشیدپور به عباس جدید در برنامه حالا خورشید

comment