🔸تو اصفهان بمب پیداشده بمب رو دارن میبرن توبیابان منفجرش کنن مردم افتادن دنبال ماشین حمل بمب انگار عروس کشونه 🔺اونوقت داعش نفهم مارو تهدیدبه ناامنی میکنه 🇮🇷اینجا ایرانه😜

comment