شوخی نابه جا هنگام دستشویی کردن

 Ялдо توسط Ялдо 11 ماه پیش

حواس کسی که دست شویی می کنه پرت نکنین لطفا

comment