رهبری منتقدان را بیشتر تحویل می‌گیرند تا چاپلوسان!

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️رهبری منتقدان را بیشتر تحویل می‌گیرند تا چاپلوسان! 🔹پاسخ رحیم پور ازغدی به کسانی که به بهانه خوش‌آمد رهبری،متن سخنرانان در دیدارهای بارهبری راسانسور می‌کنند

comment