توهین کی روش به علی کریمی در برنامه 90

 Ялдо توسط Ялдо 2 سال پیش

در برنامه 90 کی روش با پیامی به علی کریمی توهین می کند و علی کریمی هم جوابش را می دهد

comment