تاکسی های پرنده که شما با گوشی خود به آن ها مسیر می دهید و نیاز به خلبان ندارند. این تاکسی ها در آینده وارد دنیا می شوند و به سفارش اوبر (uber) در حال توسعه هستند.

comment