دعایی از امام سجاد علیه السلام جهت بازداری از شهوت برشی کوتاه از درس اخلاق قرآنی 1 www.namquran.org

comment