شاهکار استاد حسن برکتی پور در تعزیه حضرت علی اکبر(قسمت شهادت و گفتگو با اسب)

توسط A.R.7 7 ماه پیش

شاهکار استاد حسن برکتی پور در تعزیه حضرت علی اکبر(قسمت شهادت و گفتگو با اسب)

comment